วันที่ 22 ม.ค. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในวันที่ 23 ม.ค. นี้ ที่จังหวัดระนอง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจาก ครม.สัญจร เพื่อไปดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี หรือ ควิกวิน รวมทั้งหมด 21 โครงการ วงเงินรวมกว่า 616.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าว จะมีการนำเข้าไปหารือในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ที่มีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การต่างประเทศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาในวันที่ 22 ม.ค. 2567 นี้ ก่อนนำเสนอเข้า ครม.สัญจร ต่อไป

สำหรับโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี หรือ ควิกวิน ทั้ง 21 โครงการ วงเงินรวมกว่า 616.9 ล้านบาท นั้น แยกเป็นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนี้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งหมด 4 โครงการ วงเงินรวม 134.55 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. โครงการผนึกกำลังผู้ประกอบการทางการค้ากับเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดามันเชิงสร้างสรรค์ 25.3 ล้านบาท

2. โครงการมารีน่าชุมชน ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน 16.8 ล้านบาท

3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 35.9 ล้านบาท ทั้งการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ของฝากจากชุมชน บนพื้นฐานศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และเสริมสร้างศักยภาพ “ช่างชุมชน” เพื่อคนชาวเล อยู่รอด ปลอดภัย และส่งเสริมการสร้างงานบนพื้นฐานความยั่งยืน

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย เพื่อความมั่งคงทุกมิติ 56.5 ล้านบาท ทั้ง เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนเปราะบาง อยู่รอด ปลอดภัย อย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนครัวเรือนบ้านมั่นคง เพื่อคนทุกวัน

ขณะที่งบรายจังหวัดมีโครงการที่เสนอขอมาดังนี้ คือ จังหวัดระนอง เสนอ 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคพร้อมปรับภูมิทัศน์ถนนจัดสรรพัฒนา ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

จังหวัดภูเก็ต เสนอ 8 โครงการ วงเงิน 212 ล้านบาท ประกอบด้วยคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

1. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 40 ล้านบาท

2. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. คลองบางใหญ่ (เฟส 2) (ภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต) 26.5 ล้านบาท

3. โครงการวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้ำ ถนนนาเกาะ-บางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 10.8 ล้านบาท

4. โครงการปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนทวีวงศ์และขอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 11.4 ล้านบาท

5. โครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนผังเมืองลาย ก ถนนนาโน, ถนนนาใน 2/1 และซอยแสนสบาย ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 10.7 ล้านบาท

6. โครงการเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) เพื่อการท่องเที่ยว 30.5 ล้านบาท

7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเมืองภูเก็ต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 36.9 ล้านบาท

8. โครงการ Digital wallet ของเทศบาลเมืองป่าตอง 45 ล้านบาทคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

จังหวัดกระบี่ เสนอ 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือ โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ แยกเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประกอบห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ และปรับปรุงห้องผ่าตัด และพื้นที่บริเวณห้องผ่าตัดโรงพยาบาลคลองท่อม

จังหวัดตรัง เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 60 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุ้งกู บ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 25 ล้านบาท 2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นไฟฟ้ากิ่งคู่ เสาสูง 9 เมตร (กะปาง-ห้วยนาง, ห้วยนาง-ต้นม่วง, นาวง-ห้วยยอด) 35 ล้านบาท

จังหวัดพังงา เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 52.2 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะจังหวัดพังงา (Phang Nga Smart Piers) 45 ล้านบาท 2.โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง (Fire Pump) พร้อมระบบท่อน้ำดับเพลิงและตู้ อุปกรณ์ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี 7.5 ล้านบาท

จังหวัดสตูล เสนอ 3 โครงการ วงเงิน 57.8 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง 19.9 ล้านบาท 2.โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำบริเวณอ่าวประมง เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 12.9 ล้านบาท 3.โครงการถนนบนคันคลองส่งน้ำ LMC ฝายดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 25 ล้านบาท

By admin